dizi izle ustura kemal izle lale devri 81. bölüm izle harem izle eve dusen yildirim 19. bolum izle sultan 15. bolum izle ustura kemal 4. bolum izle krem 5. bolum izle iffet 40. bolum izle ucurum 19. bolum izle

sosyolojiye giriş ara sınav soruları

admin 26/03/2010 6


logo.png1 300x76 sosyolojiye giriş ara sınav soruları

NOT: Arkadaşlar daha öncede belirttiğim gibi DAVRANIŞ BİLİMLERİ dersinin ilk dönem konuları SOSYOLOJİ, 2.dönem konularını ise PSİKOLOJİ konularından oluşuyor. Sosyolojiye Giriş ve Psikolojiye Giriş dersleri yeni dersler olduğundan normalde geçmiş sınav soruları bulunmamaktadır ama Davranış Bilimleri dersi sayesinde bu açığı bir nebze dahi olsa kapatabiliriz. Bu yüzden aşağıdaki GEÇMİŞ YIL SINAV sorularının aslen DAVRANIŞ BİLİMLERİ dersinin soruları olduğu bilincini taşıyınız…

Yıl belli değil ama sanırsam 2007 öncesinde çıkmış bu sorular

1. Uyuşturucu madde bağımlılığının boşanmalar üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boşanmanın uyuşturucu kullanımına etkisi
B) Boşanma oranları
C) Bağımlılık şiddeti
D) Uyuşturucunun etkisi
E) Durumsal farklılıklar

2. İnsanların grup içi davranışlarına ilişkin bilimsel çalışmalar yapan ve bireylerin davranışlarını etkileyen toplumsal güçleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarih
B) Psikoloji
C) Sosyoloji
D) Sosyal Psikoloji
E) Antropoloji

3. Sosyolojide sosyal Darvinizm görüşünü öne sürerek, toplumun belirlenmiş kanunlar çerçevesinde işlediğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herbert Spencer
B) Stuart Mill
C) Max Weber
D) John Dewey
E) John Locke

4. Bir toplumda yer alan bireylerin birbirini etkile-melerini, karşılıklı ilişkilerini nasıl gerçekleş-tirdiğini inceleyen sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çatışma
B) Fonksiyonalist
C) Sosyal alışveriş
D) Etkileşimcilik
E) Feminist

5. Mekanize olmuş üretime bağlılık, hayvan gücünün yerini makinelerin alması, içten patlamalı motorlar, yatırım ve girişim serbestliği, gelişmiş bir eğitim sistemi, azalan sosyal eşitsizlikler.

Yukarıda sayılan özellikler aşağıdaki toplum çeşitlerinden hangisine örnek oluşturur?
A) Tarım toplumu
B) Çobanlık toplumu
C) Avcı ve toplayıcı toplum
D) Tarım öncesi toplum
E) Endüstriyel toplum

6. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların temel özelliklerinden biri değildir?

A) Her toplumsal kurum, kendi içinde benzer eko-nomik ve eğitim düzeyine sahip bireylerden oluşur
B) Her toplumsal kurum, değişmeye karşı direnç-lidir
C) Her toplumsal kurum, diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içindedir ve birbirine bağlıdır
D) Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bağlı olarak değişebilir
E) Toplumsal kurumlar bir toplumdaki temel sorunların merkezini oluştururlar

7. Aşağıdakilerden hangisi kültürün temel özelliklerinden biri değildir?

A) Kültürün toplumsal bir ürün olması
B) Dil sayesinde aktarılması
C) Kültürün genetik olarak ana babadan geçmesi
D) Öğrenilerek kazanılması
E) Her toplumun kendine özgü olması

8. Dünya hakkındaki görüşlerimizi etkileyen şey, öğrenmiş olduğumuz dile bağlıdır.� Bu hipotez hangi kuramcılar tarafından ileri sürülmüştür?

A) Weber Engels
B) Sapir Whorf
C) Durkheim Marx
D) Merton Parsons
E) Spencer Comte

9. Bireyin tecrübelerini ve onu başkalarından ayıran farklılıklarını içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benlik
B) Kişilik
C) Karakter
D) Huy
E) Hobi

10. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gruba bir örnektir?

A) Durakta bekleyen insanlar
B) Sinema izleyicileri
C) Dernek üyeleri
D) Otobüs yolcuları
E) Konferans dinleyicileri

11. Bizlik duygusunun olduğu ve bizi diğer grup-lardan ayıran belirgin özelliklere sahip olan gruplara ne ad verilir?

A) Birincil grup
B) İkincil grup
C) İç grup
D) Dış grup
E) Referans grup

12. Bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürünü öğrenmesi sürecine ne ad verilir?

A) Kişilik süreci
B) Toplumsallaşma
C) Beceri kazanma
D) Grup bilinci süreci
E) Norm süreci

13. Bir kadının aynı anda birkaç erkekle evli olmasına ne ad verilir?

A) Egzogami
B) Endogami
C) Poliandri
D) Monogami
E) Poligini

14. Aşağıdakilerden hangisi Ogburn’a göre geleneksel geniş ailenin görevlerinden biri değildir?

A) Biyolojik görev
B) Ekonomik görev
C) Psikolojik görev
D) Kültürel görev
E) Eğitim görevi

15. Toplum içinde arzulanan ve nadir olarak bulunan ödüllere, imtiyazlara ulaşma çabasına sosyoloji biliminde ne ad verilir?

A) Toplumsal tabakalaşma
B) Sosyal eşitsizlik
C) Toplumsal değişme
D) Toplumsal hareketlilik
E) Toplumsal adaletsizlik

16. Tabakalaşmanın toplumsal bir zorunluluk olduğunu öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çatışma
B) Post yapısalcı
C) Fonksiyonalist
D) Evrimci
E) Organizmacı

17. Aşağıdakilerden hangisi yığın değildir?

A) Tiyatro seyircileri
B) Karşıdan karşıya geçen yayalar
C) Kırmızı ışıkta bekleyen insanlar
D) Baygınlık geçiren insanlar
E) Çeteler

18. Aşağıdakilerden hangisi dyad gruplarının özelliği değildir?

A) İki kişiden oluşur
B) En küçük gruptur
C) Etkileşim yoktur
D) Üyelerinden biri ayrılırsa grup dağılır
E) Üyeler diğer üyeyi dikkate almak zorundadır

19. Acil karar verilmesi gereken durumlarda en etkili olan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokratik lider
B) Araçsal lider
C) Açıklayıcı lider
D) Diktatör lider
E) Otoriter lider

20. Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden birisi değildir?

A) Okula uyum sağlayamama
B) Erken yaşta evlilik yapma isteği
C) Depresyon
D) Arkadaşlık kurmada zorluk çekme
E) Alaycı, ölüm ve hastalık gibi düşünceler oluşması

21. Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki tabakalaşmanın temelini dine dayandırmaktadır?

A) Sınıf Sistemi
B) Statü Sistemi
C) Kast Sistemi
D) Zümre Sistemi
E) Açık Sistem

22. Marksist kurama göre bir toplumdaki haksızlık ve eşitsizliğin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Burjuvazi ve proleterya çelişkisi
B) Özel mülkiyet
C) Fakirleşme süreci
D) Otoritenin adil olmayan dağılımı
E) İnsanlara verilen farklı ödüller

23. Aşağıdakilerden hangisi birincil ilişkilere dayalı bir toplumsal grup oluşturur?

A) Aile bireyleri
B) Parti taraftarları
C) Dernek üyeleri
D) Şirket çalışanları
E) Otobüs yolcuları

24. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi toplumları, toplumsal statik ve toplumsal dinamik olarak incelemiştir?

A) Emile Durkheim
B) Max Weber
C) Karl Marx
D) Herbert Spencer
E) Auguste Comte

25. Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögelerinden birine örnektir?

A) Değerler
B) Ahlak kuralları
C) Araç gereçler
D) İnançlar
E) Gelenekler

26. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı oluş-turan parçalardan biri değildir?

A) Kültür
B) Statü
C) Rol
D) Grup
E) Norm

27. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma ilkelerinden birisi değildir?

A) Somutluk
B) Nesnellik
C) Açıklık
D) Basitlik
E) Sınırlılık

28. Emile Durkheim’a göre toplumsal gerçeğin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A) Toplumsal etkileşim
B) Toplumsal bilinç
C) Tarihi analiz
D) Toplumsal kurum
E) İdeal tip analizi

29. Yetişkin toplumsallaşmasında aile yaşamını etkileyen en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meslek değiştirme
B) Eşin ölümü
C) İflas etmek
D) Çocukların evlenmesi
E) Politikaya girmek

30. Bir kişinin arkadaşlar arasındaki bir sohbette yaptığı espiriye arkadaşlarının gülmesi ve bunun sonucunda da bu kişinin katıldığı her sohbette espiri yapmaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

A) Taklit
B) Özdeşim kurma
C) Benlik
D) Rol alma
E) Ayna benlik

elim6ar2peil4zr6 sosyolojiye giriş ara sınav soruları
1. D – 2. C – 3. A – 4. D – 5. E – 6. A – 7. C – 8. B – 9. A – 10. C – 11. C – 12. B – 13. C – 14. D – 15. A – 16. C – 17. E – 18. C – 19. E – 20. B – 21. C – 22. B – 23. A – 24. E – 25. C – 26. E – 27. A – 28. B – 29. B – 30. E -6 Yorum »

 1. yeter 13/10/2010 at 19:15 -

  bu tur soularla ders calışmamıza yardım cı oldugunuz için teşekkür ederim

 2. emre 13/01/2011 at 11:38 -

  teşekkür ederim yardımcı olmaya çalıştığınız için..

 3. kamil 29/01/2011 at 12:23 -

  gercekten coook tesekkur ederiz yardımlarınız icin
  ..

 4. aslı 04/03/2011 at 09:02 -

  bu benım ılk yılm ve nerden soru bulacagımı bılemıyırm açıkca belırtırsenz sevınırm geçmiş ara sınav soruları bulamadm

 5. bahar 02/04/2011 at 00:47 -

  çok teşekkürler

 6. bahattin 25/05/2011 at 23:04 -

  süperrrrrrrrrrr ya sağll

Yorum Yaz »